Cách đổi số thập phân ra phân số

     
Nhập số thập phân:
*
Đổi
*
tải lại
*
Hoán đổi
Kết trái phân số:
Phép tính:

Công cụ biến hóa phân số lịch sự thập phân ►


Làm nạm nào để thay đổi thập chia thành phân số

Các quy trình chuyển đổiViết phân số thập phân dưới dạng phân số gồm những chữ số sinh sống bên phải dấu chấm thập phân (tử số) và lũy quá của 10 (mẫu số).Tìm mong chung lớn nhất (gcd) của tử số và chủng loại số.Rút gọn gàng phân số bằng phương pháp chia tử số và mẫu mã số với gcd.Ví dụ 1

Chuyển 0,32 thành phân số:

0,32 = 32/100

Tìm cầu chung lớn nhất (gcd) của tử số và mẫu số:

gcd (32,100) = 4

Rút gọn gàng phân số bằng phương pháp chia tử số và chủng loại số với gcd:

0,32 = (32/4) / (100/4) = 8/25

Ví dụ số 2

Chuyển 2,56 thành phân số:

2,56 = 2 + 56/100

Tìm ước chung lớn nhất (gcd) của tử số và chủng loại số:

gcd (56,100) = 4

Rút gọn phân số bằng phương pháp chia tử số và mẫu mã số với gcd:

2 + 56/100 = 2 + (56/4) / (100/4) = 2 + 14/25

Ví dụ # 3

Chuyển 0,124 thành phân số:

0,124 = 124/1000

Tìm cầu chung lớn nhất (gcd) của tử số và chủng loại số:

gcd (124,1000) = 4

Rút gọn gàng phân số bằng phương pháp chia tử số và mẫu mã số cùng với gcd:

0,124 = (124/4) / (1000/4) = 31/250

Cách chuyển đổi số thập phân tái diễn thành phân số

Ví dụ 1

Chuyển 0,333333 ... Thành phân số:

x = 0,333333 ...

10 x = 3,333333 ...

10 x - x = 9 x = 3

x = 3/9 = 1/3

Ví dụ số 2

100 x = 5,6565656 ...

100 x - x = 99 x = 5,6

990 x = 56

x = 56/990 = 28/495

Bảng thay đổi thập chia thành phân số

Thập phânPhân số
0,000011/100000
0,00011/10000
0,0011/1000
0,011/100
0,083333331/12
0,090909091/11
0,11/10
0,111111111/9
0,1251/8
0,142857141/7
0,166666671/6
0,21/5
0,222222222/9
0,251/4
0,285714292/7
0,33/10
0,333333331/3
0,3753/8
0,42/5
0,428571433/7
0,444444444/9
0,51/2
0,555555555/9
0,571428584/7
0,63/5
0,6255/8
0,666666672/3
0,77/10
0,714285715/7
0,753/4
0,777777787/9
0,84/5
0,833333335/6
0,857142866/7
0,8757/8
0,888888898/9
0,99/10
1.111/10
1,26/5
1,255/4
1,313/10
1,47/5
1,53/2
1,68/5
1,717/10
1,757/4
1,89/5
1,919/10
2,55/2