Cho dung dịch x gồm 0 007 mol na+

     Bạn đang xem: Cho dung dịch x gồm 0 007 mol na+

Cho m gam tất cả hổn hợp Mg, Al vào 250ml dd X chứa các thành phần hỗn hợp axit HCl 1M và axit H2SO40,5M, chiếm được 5,32 lít H2 (ở đktc) với dd Y (coi thể tích hỗn hợp không đổi). Hỗn hợp Y bao gồm pH là


Trộn 100ml dung dịch bao gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M cùng với 400ml dung dịch bao gồm H2SO4 0,0375M cùng HCl 0,0125M thu được dung dịch X. Tính pH của dung dịch X?


Trộn 250 ml dd các thành phần hỗn hợp HCl 0,08 mol/l và H2SO4 0,01 mol/l với 250 ml dd Ba(OH)2 có nồng độ x mol/l thu được m gam kết tủa và 500 ml dd có pH = 12. Hãy tính m và x.


Một hỗn hợp X tất cả chứa 0,01 mol Ba2+; 0,01 mol NO3-; a mol OH- cùng b mol Na+. Để th-nc ½ hỗn hợp X bạn ta đề nghị dùng 200ml dung dịch HCl 0,1M. Khối lượng chất rắn thu được khi cô cạn hỗn hợp X là:


Dung dịch X gồm chứa: 0,07 mol Na+, 0,02 mol SO42- cùng x mol OH-. Hỗn hợp Y bao gồm chứa ClO4-, NO3- với y mol H+; tổng số mol ClO4- cùng NO3- là 0,04. Trộn X với Y được 100ml hỗn hợp Z. Hỗn hợp Z tất cả pH (bỏ qua sự năng lượng điện li của nước) là:


Cho 200ml dung dịch H3PO4 1M tác dụng với 250ml dung dịch NaOH 0,5M và Ba(OH)2 0,5M. Sau khi các phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X, cô cạn dung dịch X nhận được số gam muối bột khan là:


Dung dịch Ba(OH)2 có pH=13 (ddA), dung dịch HCl bao gồm pH=1 (dd B). Trộn 2,75 lít A với 2,25 lít dd B.

Nồng độ mol/l của những chất gồm trong hỗn hợp sau làm phản ứng là:
Xem thêm: Tại Sao Ở Đầu Nhỏ Và Đầu To Thanh Truyền Cần Phải Lắp Bạc Lót Hoặc Ổ Bi ?

Dung dịch A chứa những ion Cu2+, Fe3+, Cl-. Để kết tủa hết ion Cl- vào 10ml dung dịch A cần dùng hết 70ml hỗn hợp AgNO3 1M. Cô cạn 100ml dung dịch A nhận được 43,25g hỗn hợp muối khan. Tính mật độ mol các ion Cu2+, Fe3+, Cl-


Dung dịch X cất 0,02 mol Al3+; 0,04 mol Mg2+; 0,04 mol NO3-; x mol Cl- và y mol Cu2+. Mang lại X chức năng hết với dung dịch AgNO3 dư, nhận được 17,22 gam kết tủa. Phương diện khác, mang lại 170ml hỗn hợp NaOH 1M vào X, thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Giá trị của m là:


Dung dịch A bao gồm HCl 0,2M; HNO3 0,3M; H2SO4 0,1M; HClO4 0,3M, hỗn hợp B bao gồm KOH 0,3M; NaOH 0,4M, Ba(OH)2 0,15M. Cần trộn A và B theo tỉ lệ thể tích là từng nào để được dung dịch bao gồm pH=13?


Dung dịch X bao gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,05M. Hỗn hợp Y bao gồm Al2(SO4)3 0,4M và H2SO4 xM. Trộn 0,1 lít hỗn hợp Y với cùng 1 lít hỗn hợp X thu được 16,33 gam kết tủa. Cực hiếm của x là:


Dung dịch X đựng axit HCl a mol/l và HNO3 b mol/lít. Để trung hòa 20ml hỗn hợp X yêu cầu dùng 300ml hỗn hợp NaOH 0,1M. Khía cạnh khác, đem 20ml dung dịch X cho tính năng với hỗn hợp AgNO3 dư thấy chế tạo ra thành 2,87 gam kết tủa. Cực hiếm của a và b lần lượt là:


Dung dịch HCl với dung dịch CH3COOH bao gồm cùng nồng độ mol/lít. Giá trị pH khớp ứng của dịch tương ứng là x cùng y. Quan hệ nam nữ giữa x cùng y là ( giả thiết cứ 100 phân tử 2 dung CH3COOH thì có một phân tử điện li)


Cho 100ml dd hỗn hợp tất cả FeCl31M, AlCl31M với ZnCl20,5M tính năng với hỗn hợp NaOH dư. Bóc lấy kết tủa, nung trong bầu không khí đến trọng lượng không thay đổi thu được m gam hóa học rắn. Tính m.
Xem thêm: Tđn Số 3 Lớp 9 Bài Lá Xanh, Soạn Âm Nhạc Lớp 9: Tập Đọc Nhạc Số 3

*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam