DẪN 3 36 LÍT HỖN HỢP X GỒM 2 ANKEN LÀ ĐỒNG ĐẲNG KẾ TIẾP VÀO BÌNH NƯỚC BROM DƯ

     

0,15 mol hh nhì anken vào trong bình brom dư, mbình tăng = 7,7 gam.Đặt CTC của nhì anken là CnH2nmbình tăng = manken = 7,7 gam → MCnH2n = 14n = 7,7 : 0,15 ≈ 51,33 → hai anken là C3H6 (M = 42) cùng C4H8 (M = 56)• Đặt nC3H6 = a mol, nC4H8 = b mol.Ta gồm hpt: a +b = 0,1542a + 56b = 7,7=> a = 0,05b = 0,1→ %V3H6 = 0,050,15 ≈33,33%; %VC4H8 = 66,67%
Bạn đang xem: Dẫn 3 36 lít hỗn hợp x gồm 2 anken là đồng đẳng kế tiếp vào bình nước brom dư

Đốt cháy trọn vẹn V lít (đktc) các thành phần hỗn hợp X gồm CH4, C2H4 thu được 0,15 mol CO2 với 0,2 mol H2O. Giá trị của V là


2,8 gam anken X làm mất màu hoàn toản dung dịch chứa 8 gam Br2. Hiđrat hóa X chỉ thu được một ancol duy nhất. X có tên là


Hỗn phù hợp X bao gồm 2 anken là đồng đẳng liên tiếp có thể tích 4,48 lít (ở đktc). Ví như cho các thành phần hỗn hợp X trải qua bình đựng nước brom dư, cân nặng bình tạo thêm 9,8 gam. % thể tích của 1 trong những 2 anken là


Cho 3,36 lít các thành phần hỗn hợp etan cùng etilen (đktc) đi chậm trễ qua qua dung dịch brom dư. Sau phản bội ứng trọng lượng bình brom tăng lên 2,8 gam. Số mol etan với etilen trong tất cả hổn hợp lần lượt là


Dẫn thong dong 8,4 gam hỗn hợp X bao gồm but-1-en cùng but-2-en lội lừ đừ qua bình đựng hỗn hợp Br2, khi kết thúc phản ứng thấy bao gồm m gam brom phản bội ứng. Quý hiếm của m là


Hỗn thích hợp X bao gồm metan với 1 olefin. Cho 10,8 lít tất cả hổn hợp X qua hỗn hợp brom dư thấy có một chất khí cất cánh ra, đốt cháy hoàn toàn khí này thu được 5,544 gam CO2. Yếu tắc % về thể tích metan cùng olefin trong các thành phần hỗn hợp X là
Xem thêm: Văn Mẫu 9: Bác Hồ Là Lãnh Tụ Vĩ Đại Của Nhân Dân Việt Nam, Anh

Điều chế etilen vào phòng thí nghiệm từ C2H5OH, (H2SO4 đặc, 170oC) thường xuyên lẫn những oxit như SO2, CO2. Chất dùng để triển khai sạch etilen là


Cho 10 lít tất cả hổn hợp khí (54,6oC; 0,8064 atm) bao gồm 2 olefin lội qua bình hỗn hợp brom dư thấy trọng lượng bình brom tăng 16,8 gam. CTPT của 2 anken là (Biết số C trong những anken ko vượt vượt 5)


Một hỗn hợp X rất có thể tích 11,2 lít (đktc), X bao gồm 2 anken đồng đẳng kế tiếp nhau. Khi mang đến X qua nước Br2 dư thấy trọng lượng bình Br2 tăng 15,4 gam. Khẳng định CTPT và số mol từng anken trong hỗn hợp X.


Một các thành phần hỗn hợp X tất cả ankan Y và anken Z; Y có không ít hơn Z một nguyên tử cacbon, Y cùng Z gần như ở thể khí ở đktc. Khi mang đến 6,72 lít khí X (đktc) trải qua nước Brom dư, khối lượng bình brom tăng thêm 2,8 gam; thể tích khí còn lại chỉ bằng 2/3 thể tích tất cả hổn hợp X ban đầu. CTPT của Y, Z và khối lượng của các thành phần hỗn hợp X là


Một các thành phần hỗn hợp khí tất cả một ankan với một anken có cùng số nguyên tử cacbon vào phân tử và tất cả cùng số mol. Lấy m gam các thành phần hỗn hợp này thì làm mất màu hoàn toản 80g dung dịch 20% brom trong dung môi CCl4. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp đó chiếm được 0,6 mol CO2. Ankan và anken đó tất cả công thức phân tử là:


Dẫn 3,36 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp X gồm 2 anken là vào trong bình nước brom dư, thấy trọng lượng bình tăng thêm 7,7 gam. CTPT của 2 anken là
Xem thêm: Cho Dung Dịch X Gồm 0 007 Mol Na+ +, Cho Dung Dịch X Gồm: 0007 Mol Na+ 0003 Mol Ca2+

*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam