DẪN 3.36 LÍT HỖN HỢP X GỒM 2 ANKEN

     
*

Dẫn 3,36 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp X bao gồm 2 anken là đồng đẳng tiếp nối vào bỡnh nước brom dư, thấy trọng lượng bỡnh tăng lên 7,7g.


*

*

Dẫn 3,36 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp X có 2 anken là đồng đẳng tiếp đến vào bình nước brom dư, thấy trọng lượng bình tăng lên 7,7g. CTPT của 2 anken là A. C2H4 và C3H6. B. C3H6 và C4H8. C. C4H8 và C5H10. D. C5H10 và C6H12.

Bạn đang xem: Dẫn 3.36 lít hỗn hợp x gồm 2 anken


Dẫn 3,36 lít (đktc) tất cả hổn hợp X có 2 anken là đồng đẳng tiếp đến vào bình nước brom dư, thấy trọng lượng bình tăng thêm 7,7g. CTPT của 2 anken là

A. C2H4 và C3H6.

B. C3H6 và C4H8.

C. C4H8 và C5H10.

D. C5H10 và C6H12.


nX = 0,15

Khối lượng bình brom tăng 7,7g ⇒ mX = 7,7g

MX = 7,7 : 0,15 = 51,3

Mà X tất cả 2 anken đồng đẳng tiếp đến ⇒ X có C3H6 (42) và C4H8(56)

Đáp án B.


Dẫn 3,36 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp X bao gồm 2 anken là đồng đẳng tiếp nối vào bình nước brom dư, thấy kh ối lượng bình tăng thêm 7,7g. Nhân tố phần % về thể tích của nhị anken là A. 25% cùng 75%. B. 33,33% cùng 66,67%. C. 40% cùng 60% D. 35% cùng 65%.

Dẫn 3,36 lít (đktc) tất cả hổn hợp X bao gồm 2 anken là đồng đẳng tiếp nối vào bình nước brom dư, thấy kh ối lượng bình tạo thêm 7,7g. Thành phần phần % về thể tích của nhì anken là

A. 25% cùng 75%.

B. 33,33% với 66,67%.

C. 40% cùng 60%

D. 35% và 65%.


nX = 0,15

mbình brom tăng = mX ⇒ MX = 7,7 : 0,15 = 51,3

Mà X bao gồm 2 anken đồng đẳng tiếp nối ⇒ X có C3H6(42) cùng C4H8(56)

Đặt nC3H6 = a ; nC4H8 = b

Có a +b = nX =0,15

42a + 56b = mX = 7,7

⇒ a= 0,05 ; b= 0,1

⇒ %VC3H6 = 33,33%

%VC4H8 = 66,67%

Đáp án B.


25. Dẫn 3,36 lít (dktc) các thành phần hỗn hợp X gồm 2 Anken là đồng đẳng tiếp đến vào bình brom dư thấy trọng lượng bình tăng lên 7,7g. Nguyên tố % về thể tích của 2 Anken là?

Theo gt ta có: $n_X=0,15(mol)$

Gọi CTTQ của hai anken là $C_nH_2n$

Ta có: $M_tb=frac7,70,15=51,3$

Do kia 2 anken đề xuất tìm là $C_3H_6;C_4H_8$


Gọi CnH2n là bí quyết phân tử mức độ vừa phải của 2 anken

nX = 3,36/22,4 = 0,15 (mol)

=> MX = m/n = 7,7/0,15 = 51 (g/mol)

=> 12n + 2n = 51

=> n = 3,6

=> 2 anken đó là C3H6 với C4H8.

Gọi số mol của C3H6 với C4H8 theo thứ tự là x cùng y

Ta bao gồm hệ pt:

x + y = 0,15

Và (3x + 4y)/(x + y) = 3,6

=> x = 0,05 mol; y = 0,1 mol

=> %VC3H6 = 0,05.100%/0,15 = 33%

=> %VC4H8 = 67%


Dẫn 3,36 lít (đktc) tất cả hổn hợp X bao gồm 2 anken là đồng đẳng tiếp nối vào bình nước brom dư, thấy cân nặng bình tăng lên 7,7 gam. CTPT của 2 anken là A. C2H4 với C3H6. B. C3H6 cùng C4H8. C. C4H8 và C5H10. D. C5H10 với C6H12.

Dẫn 3,36 lít (đktc) tất cả hổn hợp X có 2 anken là đồng đẳng tiếp đến vào bình nước brom dư, thấy khối lượng bình tạo thêm 7,7 gam. CTPT của 2 anken là

A. C2H4 cùng C3H6.

B.

Xem thêm: Phân Biệt Đồng Hóa Và Dị Hóa Và Dị Hóa, Phân Biệt Đồng Hóa Và Dị Hóa

C3H6 và C4H8.

C. C4H8 và C5H10.

D. C5H10 với C6H12.


Đáp án B

0,15 mol hh nhì anken vào trong bình brom dư, mbình tăng = 7,7 gam.Đặt CTC của nhị anken là CnH2nmbình tăng = manken = 7,7 gam → MCnH2n = 14n = 7,7 : 0,15 ≈ 51,33 → nhì anken là C3H6 (M = 42) và C4H8 (M = 56)


dẫn 3,36 lít đktc hỗn hợp X tất cả 2 anken là đồng đẳng sau đó vào bình nước brom dư, thấy khối lượng bình tạo thêm 7,7 gam nhân tố % cùng thể tích của nhị anken là

(X : C_nH_2n\m_X = m_tăng = 7,7(gam)\Rightarrow M_X = 14n = dfrac7,7dfrac3,3622,4\Rightarrow n = 3,6)

Vậy hai anken là (C_3H_6(a mol) ; C_4H_8(b mol))

Ta có: 

(a + b = 0,15 \42a + 56b = 7,7\Rightarrow a = 0,05 ; b = 0,1\\%V_C_3H_6 = dfrac0,050,15 = 33,33\%\\%V_C_4H_8 = 100\% -33,33\% = 66,67\%)


Dẫn 3,36 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp X có 2 anken là đồng đẳng tiếp nối vào bình nước brom dư, thấy cân nặng bình tăng thêm 7,7 gam. Nhân tố phần % về thể tích của hai anken là A. 25% và 75%. B. 33,33% và 66,67%. C. 40% và 60%. D. 35% cùng 65%.

Dẫn 3,36 lít (đktc) hỗn hợp X có 2 anken là đồng đẳng tiếp nối vào bình nước brom dư, thấy cân nặng bình tăng thêm 7,7 gam. Thành phần phần % về thể tích của nhị anken là

A. 25% cùng 75%.

B. 33,33% cùng 66,67%.

C. 40% và 60%.

D. 35% cùng 65%.


Đáp án B

0,15 mol hh hai anken vào trong bình brom dư, mbình tăng = 7,7 gam.Đặt CTC của nhị anken là CnH2nmbình tăng = manken = 7,7 gam → MCnH2n = 14n = 7,7 : 0,15 ≈ 51,33 → nhị anken là C3H6 (M = 42) với C4H8 (M = 56)• Đặt nC3H6 = a mol, nC4H8 = b mol.Ta có hpt:a +b = 0,1542a + 56b = 7,7=>a = 0,05b = 0,1 →%V3H6 = 0,050,15 ≈33,33% ; %VC4H8 = 66,67%


Dẫn 3,36 lít (đktc) tất cả hổn hợp X gồm 2 anken là vào trong bình nước brom dư, thấy trọng lượng bình tạo thêm 7,7g. CTPT của 2 anken là A. C2H4 và C4H8. B. C3H6 và C4H8. C. C4H8 và C5H10 D. A hoặc B.

Dẫn 3,36 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp X bao gồm 2 anken là vào trong bình nước brom dư, thấy cân nặng bình tăng lên 7,7g. CTPT của 2 anken là

A. C2H4 và C4H8.

B. C3H6 và C4H8.

C. C4H8 và C5H10

D. A hoặc B.


nX = 0,15

Gọi công thức chung của anken là CnH2n

MX = 7,7 : 0,15 = 51,3 ⇒ 14n = 51,3 ⇒ n = 3,66

⇒ 2anken là C2H4 và C4H8 hoặc C3H6 cùng C4H8

⇒ A với B gần như thỏa mãn.

Xem thêm: Bài 3 Nhúng Một Đinh Sắt Có Khối Lượng 8 Gam Trong 200 Ml Dung Dịch Agno3

Đáp án D.


Dẫn 3,36 lít tất cả hổn hợp X bao gồm 2 anken là đồng đẳng sau đó vào bình nước brom dư, thấy khối lượng bình tăng thêm 7,7 gam. Tra cứu CTPT của 2 anken ? A. C3H6 cùng C4H8 B. C4H8 và C5H10 C. C5­H10 và C6H12 D. C3H6 với C5H10

Dẫn 3,36 lít tất cả hổn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng sau đó vào bình nước brom dư, thấy khối lượng bình tăng lên 7,7 gam. Tra cứu CTPT của 2 anken ?

A. C3H6 cùng C4H8

B. C4H8 và C5H10

C. C5­H10 và C6H12

D. C3H6  và C5H10


Đáp án A

Hướng dẫn Số mol tất cả hổn hợp X là: nX  = 3,36/22,4 = 0,15 mol

Phương trình phản bội ứng:Cn-H2n- + Br2 → Cn-H2n-Br2

Khối lượng bình brom tăng là cân nặng của 2 anken:mX = 7,7 gam

=> M- X= mXnX = 7,7/0,5 = 154/3 =>n-= 3,67

Vậy CTPT của 2 anken kế tiếp là: C3H6 và C4H8


Dẫn 3,36 lít các thành phần hỗn hợp X bao gồm 2 anken là đồng đẳng kế tiếp vào bình nước brom dư, thấy cân nặng bình tăng lên 7,7 gam. Search CTPT của 2 anken ? A. C3H6 cùng C4H8 B. C4H8 và C5H10 C. C5­H10 và C6H12 D. C3H6 với C5H10

Dẫn 3,36 lít tất cả hổn hợp X bao gồm 2 anken là đồng đẳng sau đó vào bình nước brom dư, thấy khối lượng bình tăng thêm 7,7 gam. Tìm CTPT của 2 anken ?

A. C3H6 với C4H8

B. C4H8 và C5H10

C. C5­H10 và C6H12

D. C3H6  và C5H10


Đáp án A

Hướng dẫn Số mol hỗn hợp X là: nX  = 3,36/22,4 = 0,15 mol

Phương trình phản nghịch ứng:Cn-H2n- + Br2 → Cn-H2n-Br2

Khối lượng bình brom tăng là cân nặng của 2 anken: mX = 7,7 gam

=>MX-=mXnX= 7,7/0,15 = 154/3 =>n-= 3,67

Vậy CTPT của 2 anken kế tiếp là: C3H6 với C4H8