Devastating Là Gì

     
Though the nation lost more than 400,000 military personnel, the mainland prospered untouched by the devastation of war that inflicted a heavy toll on Europe và Asia.

Bạn đang xem: Devastating là gì


Mặc mặc dù Hoa Kỳ mất 400.000 binh sĩ, nhưng chính địa Hoa Kỳ an khang vì không biến thành chiến tranh tàn phá như đã xảy ra tại châu Âu với châu Á.
Describing it as a "superbly constructed drama," Richard Kuipers of Variety wrote, "Rarely, if ever, has the topic of teenage bullying been examined in such forensic detail & delivered with such devastating emotional impact," và that "helmer Lee Han maintains perfect tonal control and elicits fine performances from a predominantly female cast."
Richard Kuipers của Variety đang viết: "Hiếm khi, nếu có, công ty đề bắt nạt tuổi vị thành niên được kiểm soát trong các cụ thể pháp y do đó và tất cả những ảnh hưởng xúc rượu cồn khủng khiếp như vậy" với rằng "người tinh chỉnh và điều khiển Lee Han vẫn duy trì kiểm kiểm tra âm thanh hoàn hảo và tuyệt vời nhất và gợi lên những biểu diễn xuất sắc xuất phát điểm từ một dàn diễn viên hầu hết là nữ. "
Trong châu Âu bị tàn phá sau chiến tranh, một số trong những các câu lạc bộ lớn nhất của châu Âu bắt buộc đã hy vọng Bican.
Korean success in the Siege of Jinju in 1592 had mostly saved this area from devastation during the first invasion.
Triều Tiên thành công trong Cuộc vây hãm Jinju năm 1592, giúp khoanh vùng này thoát khỏi sự tàn phá vào cuộc xâm chiếm lần trang bị nhất.
Observing the strictest secrecy to insure success, the carriers và their escorts arrived off japan 16 February và launched a devastating series of strikes against the Tokyo area.
Tuân thủ phần lớn biện pháp bảo mật nghiêm nhặt nhằm mục đích đạt được nhân tố bất ngờ, lực lượng đi đến xa khơi Nhật phiên bản vào ngày 16 mon 2, tung ra một loạt các cuộc không kích vào khoanh vùng phụ cận Tokyo.
The rebels carried out the most devastating of their attacks from 24 December, waiting until people had come together for Christmas festivities, then surrounding and killing them by crushing their skulls with axes, machetes, và large wooden bats.
Các phiến quân chờ mang lại ngày 24 tháng 12 để triển khai các cuộc tấn công gây phá hủy nặng nhất, chờ đến lúc mọi tín đồ tụ tập tham dự lễ Giáng Sinh, rồi vây hãm và gần kề hại họ bằng phương pháp dùng rìu, dao cùng gậy đập vào đầu.
The Russian command thus lost one of their last chances to defeat a large number of the pro-independence fighters in a concentrated position, although in March the federal forces managed to inflict devastating losses against a different column of some 1,000–1,500 fighters (trapping the group under Ruslan Gelayev in the village of Komsomolskoye on 6 March and then killing hundreds of them in the following siege).
Do đó, lệnh của Nga vẫn đánh mất 1 trong những những thời cơ cuối cùng của họ để tấn công bại một số trong những lượng lớn các chiến binh chủ quyền ở một địa điểm tập trung, khoác dù trong tháng 3, những lực lượng liên bang đã gây ra tổn thất nghiêm trọng chống lại một cột khác trong số 1.000–1.500 binh sĩ (bẫy đội Ruslan Gelayev nghỉ ngơi làng Komsomolskoye vào ngày 6 tháng 3 và sau đó giết bị tiêu diệt hàng trăm binh sỹ trong cuộc vây hãm sau này).
Devastating civil wars between liberal and absolutist factions, led by officers trained in the Peninsular War, persisted in Iberia until 1850.
Phá hủy những cuộc đao binh giữa các phe phái tự do thoải mái và tốt đối, được chỉ huy bởi các sĩ quan tiền được đào tạo và huấn luyện trong chiến tranh Bán đảo, vẫn tồn tại nghỉ ngơi Iberia cho đến năm 1850.
This was accepted by most of those who came after, in particular Claudius Ptolemy (2nd century CE), who thought the Earth would be devastated by gales if it rotated.
Điều này được đồng ý bởi phần đông những bạn sau đó, rõ ràng là Claudius Ptolemy (thế kỷ thứ 2 SCN), tín đồ nghĩ rằng Trái Đất sẽ ảnh hưởng phá hủy vày bão trường hợp nó quay.

Xem thêm: Nghỉ Tết Dương Lịch Năm 2022, Tết Dương Lịch Năm 2022 Được Nghỉ Mấy Ngày


We were assigned to Korea, though three years of war had just ended in the summer of 1953, leaving that country devastated.
Chúng tôi được chỉ định đến Hàn Quốc, tuy nhiên ba năm cuộc chiến tranh vừa hoàn thành vào ngày hè năm 1953, vướng lại một tổ quốc điêu tàn.
At times, we might even conclude that what we are experiencing is so devastating and so unjust that we simply cannot bear it any longer.
Thậm chí đôi lúc chúng ta cũng có thể kết luận rằng phần lớn gì mình vẫn trải qua là thừa khốn khổ và bất công tới mức không thể chịu đựng đựng lâu dài nữa.
And all this land must become a devastated place, an object of astonishment, & these nations will have lớn serve the king of Babylon seventy years.” —Jeremiah 25:9, 11.
Cả đất nầy sẽ trở đề nghị hoang-vu gở-lạ, các nước nầy đã phục-sự vua Ba-by-lôn trong bảy mươi năm” (Giê-rê-mi 25:9, 11).
When a fellow believer or a family member says or does something that hurts us deeply, we may be devastated.
Khi anh em đồng đạo tuyệt thành viên trong mái ấm gia đình nói hoặc có tác dụng điều gì đó khiến mình tổn thương nặng nề nề, bạn cũng có thể bị suy sụp.
1886 – The Phantom Canoe of Lake Rotomahana was a waka wairua (spirit canoe) in Lake Rotomahana, New Zealand seen eleven days before the deadly eruption of the nearby Mount Tarawera, which devastated the lake & the surrounding area.
Năm 1886 – Xuồng ma của hồ nước Rotomahana là một trong waka wairua (xuồng ma) ở hồ nước Rotomahana, New Zealand được thấy được mười một ngày trước lúc vụ xịt trào chết người của núi Tarawera gần đó, sẽ tàn phá hồ và quanh vùng xung quanh.
Twenty thousand Vandals, including Godigisel himself, died in the resulting battle, but then with the help of the Alans they managed to defeat the Franks, & on December 31, 406 the Vandals crossed the Rhine, probably while it was frozen, khổng lồ invade Gaul, which they devastated terribly.
Hai mươi ngàn người Vandal, bao hàm cả phiên bản thân Godigisel, đã tử vong như là kết quả của trận đánh này, nhưng tiếp đến với sự hỗ trợ của người Alan, họ đã nỗ lực để vượt qua người Frank, và vào trong ngày 31 tháng 12, năm 406 tín đồ Vandal đã vượt qua sông Rhine, có lẽ trong lúc nó bị đóng góp băng, và xâm lược Gaul, nơi mà người ta đã tàn phá một cách mập khiếp.
As older centers such as Kiev và Vladimir never recovered from the devastation of the initial attack, the new cities of Moscow, Tver & Nizhny Novgorod began khổng lồ compete for hegemony in the Mongol-dominated Russia.
Khi những trung trọng tâm cổ hơn hẳn như Kiev và Vladimir ko thể phục hồi sau sự tàn phá của cuộc tiến công đầu tiên, những thành phố new như Moskva, Tver với Nizhny Novgorod bước đầu đua tranh quyền lãnh đạo bên phía trong nước Nga bên dưới sự chiếm đóng của quân thôn tính Mông Cổ.

Xem thêm: Mua Que Tre Xiên Thịt Ở Đâu ? Xiên Tre Nướng Thịt, Cá Cao Cấp Giá Rẻ Tại Tp


While in Oklahoma, I had the opportunity lớn meet with a few of the families devastated by the mighty twisters.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M