FE3O4 + HNO3 = FE(NO3)3 + NO2 + H2O

     

Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O được trung học phổ thông Sóc Trăng soạn là phương trình phản nghịch ứng hóa học giữa Fe3O4 cùng dung dịch HNO3, sản phẩm khử của N+5 sinh ra tùy ở trong vào độ to gan lớn mật yếu của kim loại và nồng độ của dung dịch axit, dung dịch HNO3 đặc chức năng với Fe3O4 cho sản phẩm khử là NO2.

Bạn đang xem: Fe3o4 + hno3 = fe(no3)3 + no2 + h2o


2. Điều khiếu nại phản ứng Fe3O4 tính năng với hỗn hợp HNO3 đặc

Điều kiện: ko có

3. Thăng bằng phản ứng Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O bằng cách thức thăng bởi electron

Bước 1: xác minh sự thay đổi số oxi hóa

Bạn đã xem: Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O


+8/3Fe3O4 + HN+5O3 → Fe+3(NO3)3 + N+4O2 + H2O

Bước 2: Viết quá trình trao đổi electron. Quy trình khử, quá trình oxi hóa

1x

1x

+8/33Fe → 3Fe3+ + 1e

N+5 1e → N+4

Bước 3: Đặt thông số thích hợp

Vậy phương trình phản ứng:

Fe3O4 + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO2 + 5H2O

4. Cách tiến hành phản ứng cho Fe3O4 chức năng với dung dịch HNO3

Cho Fe3O4 công dụng với dung dịch axit nitric HNO3 đặc

5. Hiện tượng lạ phản ứng hóa học

Hiện tượng sau phản bội ứng thoát ra khí gồm màu nâu đỏ NO2

6. đặc thù của Fe3O4 

Định nghĩa: Là tất cả hổn hợp của hai oxit FeO, Fe2O3. Có nhiều trong quặng manhetit, bao gồm từ tính.

Công thức phân tử Fe3O4

Tính hóa học vật lí

Là chất rắn, màu đen, ko tan trong nước và tất cả từ tính.

Tính hóa học hóa học

Tính oxit bazơ

Fe3O4 tính năng với hỗn hợp axit như HCl, H2SO4 loãng tạo nên hỗn đúng theo muối sắt (II) và sắt (III).

Fe3O4 + 8HCl → 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O

Fe3O4 + 4H2SO4 loãng → Fe2(SO4)3 + FeSO4 + 4H2O

Tính khử

Fe3O4 là chất khử khi tác dụng với những chất gồm tính oxi hóa mạnh:

3 Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O

2Fe3O4 + 10H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 10H2O

Tính oxi hóa

Fe3O4 là hóa học oxi hóa khi chức năng với các chất khử mạnh mẽ ở ánh sáng cao như: H2, CO, Al:

Fe3O4 + 4H2 → 3Fe + 4H2O

Fe3O4 + 4CO → 3Fe + 4CO2

3Fe3O4 + 8Al → 4Al2O3 + 9Fe

7. Bài bác tập áp dụng liên quan

Câu 1. chất nào sau đây khí phản ứng với hỗn hợp HNO3 đặc nóng sẽ không sinh ra khí?

A. FeO

B. Fe3O4

C. Fe2O3

D. Fe(OH)2


Đáp án C: Phương trình hóa học Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)2 + 3H2O

Câu 2. hòa tan một lượng FexOy bởi H2SO4 loãng dư được hỗn hợp X. Biết X vừa có chức năng làm mất màu dung dịch thuốc tím, vừa có tác dụng hòa tung được bột Cu. Oxit sắt kia là:

A. FeO

B. Fe2O3

C. Fe3O4

D. A hoặc B


Đáp án C

Dung dịch X vừa làm mất màu dung dịch thuốc tím, vừa có chức năng hòa tan được bột Cu → trong hỗn hợp X bao gồm Fe2+

→ Oxit fe là Fe3O4


Câu 3. Hoà tan trọn vẹn m (g) FexOy bằng dung dịch H2SO4 quánh nóng nhận được 2,24lit SO2 (đktc). Phần dd đựng 120(g) một nhiều loại muối fe duy nhất. Phương pháp oxit fe và khối lượng m là:

A. Fe3O4; m = 23,2 (g).

B. FeO, m = 32 (g).

C. FeO; m = 7,2 (g).

D. Fe3O4; m = 46,4 (g)


Đáp án D

xFe2y/x + → xFe3+ + (3x – 2y)e

S6+ + 2e (0,2) → S4+ (0,1 mol)

nmuối = nFe2(SO4)3 = 0,3 mol ⇒ nFe2y/x + = 0,6 mol

Bảo toàn e: <0,6.(3x – 2y)>/2 = 0,2 ⇒ x : y = 3 : 4 ⇒ nFe3O4 = 0,2 ⇒ m = 0,2. 232 = 46,4g


Câu 4. Hòa tan trọn vẹn 2,8 gam hỗn hợp FeO, Fe2O3 với Fe3O4 bắt buộc vừa đủ V ml dung dịch HCl 1M , thu được dung dịch X. Mang đến từ từ dung dịch NaOH dư vào hỗn hợp X chiếm được kết tủa Y. Nung Y trong không gian đến trọng lượng không đổi thu được 3 gam chất rắn. Tính V ?

A. 87,5ml

B. 125ml

C. 62,5ml

D. 175ml


Đáp án A

Coi lếu láo hợp thuở đầu gồm Fe, O.

nFe = 2nFe2O3 = 0,0375 mol

⇒ nO = (28 – 0,0375. 56) / 16 = 0,04375 mol

Bảo toàn yếu tắc O → nH2O = nO = 0,04375

Bảo toàn nguyên tố H: nHCl = 2nH2O = 0,0875 mol → V = 87,5 ml.


Câu 5. trong số phản ứng sau, bội nghịch ứng như thế nào HNO3 không vào vai trò hóa học oxi hóa?

A. ZnS + HNO3(đặc nóng)

B. Fe2O3 + HNO3(đặc nóng)

C. FeSO4 + HNO3(loãng)

D. Cu + HNO3(đặc nóng)


Đáp án B

Câu 6. Hòa tan hỗn hợp ba sắt kẽm kim loại gồm Zn, Fe, Cu bởi dung dịch HNO3 loãng. Sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất không tan là hỗn hợp hai kim loại. Phần dung dịch sau bội phản ứng gồm chứa

A. Zn(NO3)2 cùng Fe(NO3)3.

B. Zn(NO3)2; Fe(NO3)2 cùng Cu(NO3)2.

C. Zn(NO3)2 cùng Fe(NO3)2.

D. Zn(NO3)2; Fe(NO3)3 cùng Cu(NO3)2.

Xem thêm: Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui Chọn Những Bông Hoa Và Những Nụ Cười


Đáp án D

Sau phản nghịch ứng còn Cu dư, chứng tỏ HNO3 bội phản ứng hết.

3Zn + 8HNO3 → 3Zn(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Fe + 4HNO3→ Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Cu + 2Fe(NO3)3 → Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2

=> dung dịch sau bội phản ứng chứa: Zn(NO3)2; Fe(NO3)2; Cu(NO3)2.


Câu 7. đến từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 lần lượt làm phản ứng cùng với HNO3 sệt nóng thì số phàn ứng ô xi hóa khử xẩy ra là

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8


Đáp án C những chất tất cả phản ứng oxi hóa- khử là: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe3O4, Fe(NO3)2, FeSO4, FeCO3.

Câu 8. mang đến m gam Fe công dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư) chiếm được 13,44 lít khí SO2 sản phầm khử tốt nhất (ở đktc). Tính quý hiếm của m?

A. 11,2 gam

B. 22,4 gam

C. 16,8 gam

D. 33, 6 gam


Đáp án B

nSO2 = 13,44/22,4 = 0,6

Phương trình hóa học

2Fe + 6H2SO4 sệt nóng → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Ta có: nFe = 2/3.nSO2 = 2/3. 0,6 = 0,4 mol

Khối lượng fe là:

→ mFe = 0,4.56 = 22,4 gam


Câu 9. Hòa tan trọn vẹn 20 gam hỗn hợp Mg cùng Fe trong hỗn hợp HCl 4M chiếm được 11,2 lít H2 (đktc) cùng dung dịch X. Để kết tủa hoàn toàn các ion vào X phải 600 ml hỗn hợp KOH 2M. Thể tích hỗn hợp HCl đã cần sử dụng là :

A. 0,1 lít.

B. 0,3 lít.

C. 0,15 lít.

D. 0,2 lít.


Đáp án B

Áp dụng định giải pháp bảo toàn yếu tắc Natri

nKCl = nKOH = 1,2 (mol)

Áp dụng định chính sách bảo toàn yếu tố Clo

=> nHCl = nKCl = 1,2 (mol)

VHCl = 1,2 : 4 = 0,3 lít


Câu 10. Cho m gam Fe chức năng hết với dung dịch CuSO4 dư, chiếm được 14,4 gam Cu. Quý hiếm của m là

A. 50,4.

B. 12,6.

C. 16,8.

D. 25,2.


Đáp án B

nCu = 0,225 mol

Phương trình chất hóa học phản ứng xảy ra:

CuSO4 + sắt → FeSO4 + Cu

0,225 ← 0,225 mol

⟹ mFe = 0,225.56 = 12,6 gam


………………..

Mời những bạn xem thêm tài liệu liên quan 

THPT Sóc Trăng đã gửi tới bạn phương trình Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O là phương trình oxi hóa khử được trung học phổ thông Sóc Trăng biên soạn, khi mang lại Fe3O4 chức năng với dung dịch HNO3 đặc, sau bội nghịch ứng thấy thoát ra khí màu nâu đỏ NO2. Mong muốn tài liệu giúp những viết và cân bằng đúng phương trình phản ứng.

Để có thể cải thiện kết quả trong học tập tập, trung học phổ thông Sóc Trăng xin trình làng tới các bạn học sinh tư liệu Giải bài tập Toán 11, chăm đề chất hóa học 11, Giải bài bác tập Hoá học tập 11. Tài liệu học tập lớp 11 mà trung học phổ thông Sóc Trăng tổng hợp với đăng tải.

Xem thêm: Vì Sao Nhật Bản Thoát Khỏi Số Phận Thuộc Địa ? Vì Sao Nhật Bản Thoát Khỏi Số Phận Thuộc Địa


Để luôn thể trao đổi, share kinh nghiệm huấn luyện và đào tạo và học tập môn học THPT, thpt Sóc Trăng mời chúng ta truy cập đội riêng dành riêng cho lớp 11 sau: nhóm Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 11 để sở hữu thể cập nhật được đông đảo tài liệu new nhất.


Đăng bởi: trung học phổ thông Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục


Bản quyền bài viết thuộc ngôi trường THPT thành phố Sóc Trăng. Phần đông hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: Trường thpt Sóc Trăng (buoidienxanhha.com)