In The Dark Là Gì

     

Kính xin chào quí vị thính giả. Xin mời khách hàng theo dõi bài học kinh nghiệm THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài bác số 23 của đài tiếng nói của một dân tộc Hoa Kỳ, vì chưng Hằng trung ương và Brandon phụ trách.

Bạn đang xem: In the dark là gì

The two idioms we’re learning today are IN THE DARK & WORK like A HORSE.

Trong bài học hôm nay, nhì thành ngữ ta học là IN THE DARK với WORK lượt thích A HORSE.


*

Mai Lan and Mike spent a long time in the library today. Mike is taking up a part-time job at the bank as a loan officer. He needs khổng lồ learn fast about the various financial plans to lớn help his clients. So, Mike checked out a few books to read và prepare himself for his job.

Hôm ni Mai Lan và Mike vừa new ở trong tủ sách mấy giờ đồng hồ đồng hồ. Mike chuẩn bị sửa đi làm việc bán thời gian tại ngân hàng, anh làm nhân viên lo về cho vay tiền. Anh đề nghị học thật nhanh các dịch vụ tiền tài để giao hàng khách hàng, cho nên vì thế Mike đang mượn ra vài ba cuốn sách nhằm đọc cùng sửa soạn cho vấn đề làm.

MIKE: Mai Lan. I’m a bit nervous. This job doesn’t seem to be as simple as I originally thought.Mai Lan. Tôi khá lo. Công việc này không tồn tại vẻ đơn giản như tôi nghĩ cơ hội đầu.

MAI LAN: Cheer up, Mike. You’re smart, you can learn all subjects fast. Don’t underestimate yourself!Vui lên đi, Mike. Anh thông minh, tất cả các môn học tập anh phần đa học cấp tốc lắm. Đừng trường đoản cú hạ giá chỉ mình!

MIKE: Thanks. But this is really difficult. I read the documents the ngân hàng gave me last night. Quite a tough job! I’ll have khổng lồ read & remember a lot of information.Cám ơn cô. Nhưng vấn đề này cạnh tranh thật. Tôi đọc các tài liệu công ty băng đưa đến hôm qua. Việc khó à ! Tôi sẽ nên đọc với nhớ nhiều dữ kiện lắm !

MAI LAN: In any new jobs, we have to lớn learn. It takes time and hard work. Don’t you agree?Trong các bước mới, ta đề nghị học với mất ngày giờ và cực nhọc nhọc. Anh đồng ý không ?

MIKE: Yeah. I know I have khổng lồ work hard now. The more I read, the more I find out I’m in the dark.Đúng. Tôi biết tôi nên mất công. Càng hiểu tôi càng thấy là tôi “in the dark”.

MAI LAN: In the dark? What’s that? I can guess the meaning of this idiom, but tell me more about it.In the dark? vào bóng về tối ? Tôi rất có thể đoán được chân thành và ý nghĩa của thành ngữ này. Mà lại anh hãy giảng thêm vào cho tôi.

MIKE: “In the dark” means not knowing, in ignorance, without information.

Xem thêm: Mách Bạn Cách Tháo Ốc Vít Khi Bị Toét Đầu Nhanh Chóng, Hiệu Quả

“In the dark” có nghĩa là không biết, u mê, không có tài năng liệu, tin tức nhằm biết.MAI LAN: So you’re going lớn work as a ngân hàng loan officer but you’re still in the dark about what you’re supposed to vị at your job.

Vậy anh sắp đến làm nhân viên cấp dưới nhà băng lo dịch vụ thương mại cho vay mượn tiền tuy nhiên anh vẫn “in the dark”, “tối mù”, băn khoăn gì về câu hỏi anh cần làm.

MIKE: Exactly! I need khổng lồ sit down and learn just lượt thích what we vày in school, learning a subject khổng lồ know the answers to questions in tests.Đúng cầm cố ! Tôi yêu cầu ngồi xuống và học như ta học các môn học tập ở trường để biết vấn đáp các câu hỏi trong bài thi !

MAI LAN: Then after learning & getting experience at work, you will no longer be in the dark! You will know about the types of loans and which ones are appropriate for your clients.Rồi sau thời điểm học cùng có kinh nghiệm tay nghề trong nghề, anh sẽ không hề bị “in the dark” “tối tăm”. Anh đã biết những loại chi phí vay và nhiều loại nào phù hợp với khách hàng.

MIKE: Wow! You’re such a good advisor. I wish I have you as my manager!Ồ. Cô là nạm vấn xuất sắc quá. Ước gì cô là người đứng đầu của tôi.

MAI LAN: I’m totally in the dark about this subject & so many more!Tôi trọn vẹn “tối tăm”về ngành này và nhiều ngành khác !

MIKE: Yeah, technology! I know that better than anyone else. I have to lớn be so patient when I help you improve your computer skills.Đúng, về vi tính! Tôi hiểu ra hơn ai hết. Tôi phải kiên nhẫn lắm lúc tôi góp cô tăng kỹ năng về năng lượng điện toán.

MAI LAN: Mike. By saying “I have to be patient”, you mean you have khổng lồ try not to lớn get angry with me when you help me?Mike. Nói là “tôi bắt buộc kiên nhẫn” anh ước ao nói anh nên cố ko nổi sùng khi anh giúp tôi đề xuất không ?

MIKE: Now, now, don’t get upset. I know you are in the dark about computer. I’ve been always nice khổng lồ you, haven’t I?Thôi thôi, đừng nổi nóng. Tôi biết cô “tối mù” về thứ vi tính. Vày vậy tôi luôn luôn nhẹ nhàng với cô, đúng không nào ?

MAI LAN: You’ve been very nice except when you raise your voice and roll your eyes!Anh dễ thương lắm trừ khi anh to lớn tiếng và hòn đảo mắt !

MIKE: Oh oh! Am I that hard? I’d better watch myself and never vày that again! Are you OK with that, Mai Lan?Ồ, ồ. Tôi tệ cầm đấy hả ? Tôi nên tự xét mình cùng không làm thay nữa. Được chưa, Mai Lan ?

MAI LAN: Alright. You’re forgiven! Seriously, let’s get back to lớn your preparation for the job. So what are you going to do next?Rồi. Anh được tha rồi đấy. Thủ thỉ đứng đắn, hiện giờ chúng ta quay lại chuyện anh sửa biên soạn cho công việc của anh. Anh sắp làm cái gi sắp sắp tới ?

MIKE: I’m going home and read và learn và take notes and memorize… I’ll work like a horse.Tôi sẽ về nhà, đọc, học, ghi nốt, học tập thuộc lòng…. Tôi sẽ thao tác như trâu!

MAI LAN: I know horses have khổng lồ work hard pulling carts, carrying stuffs. So you mean you will work very hard, for hours every day, right?Tôi biết ngựa phải làm việc nặng như kéo xe, và có vật nặng. Vậy ý anh là anh đã phải thao tác làm việc chăm chỉ, các giờ trong ngày, cần không ?

MIKE: Yes, that’s it. I’ll have to lớn work very hard, work like a horse. No fun for a while!Đúng bởi thế đó. Tôi đang phải thao tác học hỏi thiệt chăm, “làm như trâu”. Không giải trí gì không còn trong một thời gian!

MAI LAN: Well, very soon, you won’t be “in the dark” anymore và you won’t need khổng lồ “work like a horse” because you will know what you should vị in your job & you can relax and enjoy your job.Thực ra chẳng bao thọ anh sẽ không còn “tối tăm” với không bắt buộc “làm việc như trâu” do anh đang biết phải làm gì trong việc của bản thân và anh rất có thể thong thả và vui trong vấn đề làm.

MIKE: I hope so. Và you too, soon you will no longer be in the dark about the computer. You’ve been working like a horse on the computer, soon you will be able lớn handle this device like a real pro!Tôi hy vọng như thế. Với cô nữa. Chẳng bao thọ cô sẽ không hề “tối tăm” về lắp thêm vi tính. Cô sẽ học như trâu , cô sẽ rất có thể dùng vật dụng vi tính như những người bài bản chính thức.

Xem thêm: Cách Sửa Lỗi Nhảy Trang Trong Word 2007, Bảng Trong Word Tự Nhảy Trang

MAI LAN: OK. Let’s be positive. We work seriously và we keep our spirits high! This is the way lớn go!OK. Ta sẽ giữ tích cực. Bọn họ làm mọi việc đứng đắn với giữ niềm tin cao! Đúng đường rồi đó!

MIKE: Right, Mai Lan. You’re the best!Đúng, Mai Lan ! Cô số một đấy !

Hôm nay họ vừa học hai thành ngữ : IN THE DARK nghĩa là KHÔNG BIẾT và WORK like A HORSE tức thị LÀM VIỆC NHƯ TRÂU. Hằng vai trung phong và Brandon xin hẹn gặp mặt lại quí vị trong bài học tới.