SELF DISCIPLINE LÀ GÌ

     
Below are sample sentences containing the word "self-discipline" from the English - Vietnamese Dictionary. We can refer khổng lồ these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "self-discipline", or refer to lớn the context using the word "self-discipline" in the English - Vietnamese Dictionary.

Bạn đang xem: Self discipline là gì


1. Self-Discipline

Kỷ luật Tự Giác

2. Self-discipline is needed.

Kỷ phương tiện tự giác là bắt buộc thiết.

3. Such self-discipline is rewarding.

Kỷ luật cá thể như cố gắng đem lại tác dụng tốt.

4. It will require self-discipline.

Nó sẽ yên cầu kỷ luật pháp tự giác.

5. This takes effort and self-discipline.

Điều này yên cầu sự nỗ lực và kỷ cơ chế tự giác.

6. Others were Stoics, stressing self-discipline.

những người dân khác theo phái Stoiciens thừa nhận mạnh đến sự khắc kỷ (tự sửa phạt).

7. “It is where I learned self-discipline.”

Đó là địa điểm mà tôi vẫn học được kỷ luật pháp tự giác.”

8. Self-discipline và personal organization are essential.

Điều căn bản là ta phải kỷ cách thức tự giác với biết cách tổ chức đời sống cá nhân.

9. The key word is discipline—self-discipline.

Từ hầu hết là kỷ luật—kỷ lao lý tự giác.

10. Again, self-discipline và concentration are needed.

Lần nữa, bọn họ cần bao gồm kỷ phép tắc tự giác và triệu tập tư tưởng.

11. Obviously, this requires good scheduling & self-discipline.

Hiển nhiên, điều này yên cầu có thời dụng biểu giỏi và kỷ mức sử dụng tự giác.

12. The principle of work is part of self-discipline.

Nguyên tắc thao tác làm việc là một trong những phần của bài toán kỷ nguyên lý tự giác.

13. Successful self-teaching requires self-discipline và reflective capability.

Xem thêm: Bánh Phồng Sữa Bao Nhiêu Calo, Bánh Tráng Sữa Dừa Bao Nhiêu Calo

Sự thành công xuất sắc của việc tự học tập yêu ước ý thức từ kỉ chính sách và khả năng để ý đến sâu(reflective capability).

14. I think self-discipline is something, it"s like a muscle.

Tôi cho rằng kỉ luật là 1 trong những điều nào đó giống như thể cơ bắp.

15. We are not born with an inclination toward self-discipline.

khi sinh ra, bọn họ không sẵn có tính kỷ luật.

16. How necessary discipline is to true worshipers —particularly self-discipline!

Kỷ luật pháp thật quan trọng cho những người thờ phượng thật—đặc biệt là kỷ luật tự giác!

17. Importance is placed on family, religion, education, self-discipline & respect.

xã hội đặt nặng những vấn đề gia đình, tôn giáo, giáo dục, từ bỏ kỷ biện pháp và sự tôn trọng.

18. Not pursuing your “own pleasure” on the Sabbath requires self-discipline.

việc “không theo ý riêng rẽ mình” vào trong ngày Sa Bát đòi hỏi kỷ lý lẽ tự giác.

19. We may need the gift of self-discipline or of cheerfulness.

chúng ta cũng có thể cần ân tứ về kỷ luật pháp tự giác hoặc về niềm vui.

20. “I vì chưng this by exercising self-discipline & being resourceful,” she says.

Chị mang lại biết: “Tôi làm được vấn đề này nhờ tự nhà và khéo luân chuyển sở.

21. Self-reliance is a product of provident living và exercising economic self-discipline.

Sự trường đoản cú túc là tác dụng của lối sống tùng tiệm và có kỷ lý lẽ tự giác về mặt gớm tế.

22. Self-discipline is a rigorous process at best; too many of us want it lớn be effortless & painless.

Sự kỷ giải pháp tự giác là 1 tiến trình ngặt nghèo nhất; có không ít người trong họ muốn nó mà không vứt ra cố gắng và không bị đau đớn.

23. Eternal life in the kingdom of our Father is your goal, và self-discipline will surely be required if you are to achieve it.

cuộc sống thường ngày vĩnh cửu trong vương quốc của phụ vương Thiên Thượng bọn họ là phương châm của các em và kỷ phép tắc tự giác chắc chắn sẽ được đòi hỏi nếu những em yêu cầu đạt được phương châm đó.

24. Its founder, Mahāvīra, taught that all living things have eternal souls and that salvation of the soul from the bondage of Karma is possible only through extreme self-denial & self-discipline và a rigid application of nonviolence toward all creatures.

Xem thêm: 30+ Mẫu Bánh Kem Đơn Giản Cho Nam Đẹp,Độc Đáo Nhất, Bánh Sinh Nhật Cho Nam Giới

tín đồ sáng lập là ông Mahāvīra. Ông dạy dỗ rằng đông đảo vật sống đều sở hữu linh hồn trường cửu cùng linh hồn chỉ được cứu giúp khỏi sự kìm kẹp của Nghiệp Báo bằng lối sống rất là khắc khổ với kỷ phương pháp tự giác với triệt nhằm bất bạo động so với mọi sinh vật.