Ssas là gì

     

Ý con kiến phản hồi sẽ được gửi mang lại buoidienxanhha.com: bằng cách nhấn nút gửi, chủ ý phản hồi của các bạn sẽ được thực hiện để nâng cao các sản phẩm và dịch vụ thương mại của buoidienxanhha.com. Chế độ về quyền riêng biệt tư.

Bạn đang xem: Ssas là gì


Trong nội dung bài viết này

Applies to:

*
SQL vps Analysis Services
*
Azure Analysis Services
*
Power BI Premium

Analysis Services is an analytical data engine (VertiPaq) used in decision support and business analytics. It provides enterprise-grade semantic data mã sản phẩm capabilities for business intelligence (BI), data analysis, & reporting applications such as power BI, Excel, Reporting Services, và other data visualization tools. Analysis Services is available in different platforms:

Azure Analysis Services - Created as an Azure resource, Azure Analysis Services vps resources support tabular models at the 1200 và higher compatibility levels. DirectQuery, partitions, row-level security, bi-directional relationships, và translations are all supported. To learn more, see What is Azure Analysis Services.

Power BI Premium - The Analysis Services VertiPaq engine provides programmability, client application, & tool support for power BI Premium & Premium Per User datasets at the 1500 & higher compatibility levels through client libraries & APIs that tư vấn the open-standard XMLA protocol. Power BI Premium datasets tư vấn connections through XMLA endpoints for read-only & read-write operations from buoidienxanhha.com và third-party client applications & tools. To lớn learn more, see Analysis Services in power BI Premium và Power BI Premium dataset connectivity with the XMLA Endpoint.

Xem thêm: Cách Xóa Các Sheet Trong Excel Cùng Một Lúc, Cách Xóa Nhanh Nhiều Sheet Trong Excel

SQL hệ thống Analysis Services - Installed as an on-premises or VM vps instance, SQL hệ thống Analysis Services supports tabular models at all compatibility levels (depending on version), multidimensional models, data mining, và Power Pivot for SharePoint.

Xem thêm: Meaning Of Hand Over Nghĩa Là Gì, Nghĩa Của Từ Handover

Documentation

Analysis Services documentation is located at different places in buoidienxanhha.com depending on the platform or version you"re using. Lớn learn more, see Understanding Analysis Services documentation.