Tìm m để đường thẳng y=-2x+m

     
*

*

Tìm m để những đường thẳng y=2x+m cùng y=x-2m+3 cắt nhau trên một điểm nằm tại trục tung(Điểm nằm ở trục tung gồm hoành độ bởi 0)


*

(PTHDGD:2x+m=x-2m+3)

Mà 2 đt cắt ở 1 điểm trên trục tung nên (x=0)

(Leftrightarrow m=3-2m\Leftrightarrow m=1)


1. Tra cứu m để những đường thẳng y= 2x + m với y= x - 2m + 3 giảm nhau tại một điểm nằm trên trục tung 

2. Tìm kiếm tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng trên khi m=1


1. Mang sử hai tuyến phố thẳng giảm nhau trên điểm M(x0; y0) trên trục tung

=> x0 = 0 => núm toạ độ của M vào 2 con đường thẳng ta có: (d): y0 = m với (d'): y0 = 3 - 2m

Xét phương trình hoành độ giao điểm: m = 3 - 2m ⇔ 3m = 3 ⇔ m = 1

=> với m = 1 thì 2 con đường thẳng giảm nhau tại điểm bên trên trục tung

2. Cùng với m = 1 => y0 = 1 => 2 con đường thẳng giảm nhau tại điểm M(0; 1)


Tìm m nhằm 2 đường thẳng (d): y = 4x + m - 4 và ((d'): y = 2x + 2m - 3 cắt nhau tại một điểm trên trục tung


Giả sử 2 mặt đường thẳng (d), (d') cắt nhau tại (Mleft(x_0;y_0 ight)) trên trục tung

(Rightarrow x_0=0)

Thay tọa độ của M và 2 con đường thẳng ta có:

(left(d ight):y=m-4) và (left(d" ight):y=2m-3)

PT hoành độ gia điểm: (m-4=2m-3Leftrightarrow m=-1)

Vậy...

Bạn đang xem: Tìm m để đường thẳng y=-2x+m


2)

a)phân tích nhiều thức thành nhân tử:C=4x2-9y2

b)tìm m để những đường thẳng y=2x+m với y=x-2m+3 cắt nhau trên một điểm vị trí trục tung.


a,

C=(4.x^2-9.y^2)=(left(2y ight)^2-left(3y ight)^2)=(left(2x-3y ight).left(2x+3y ight))

b,để các đường thẳng y=2x+m với y=x-2m+3 giảm nhau tại một điểm nằm trên trục tung thì m=-2m+3

m=1

 


a)C=4x2-9y2=(2x-3y)(2x+3y)

b) nhị đường thẳng y=2x+m với y=x-2m+3 giảm nhau tại 1 điểm bên trên trục tung khi 

2 khác 1 (thỏa mãn) cùng m=-2m+3 3m=3 m=1

 


Tìm quý giá của m để đường thẳng (d1): y = 2x - m + 1 và (d2): y = ( 2m + 1 )x + 2m - 5 giảm nhau tại một điểm nằm trong trục tung


Để (d1) cùng (d2) cắt nhau trên một điểm ở trong trục tung thì (left{eginmatrix2 e2m+1\-m+1=2m-5endmatrix ight.Leftrightarrowleft{eginmatrix2m e1\-m-2m=-5-1endmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft{eginmatrixm edfrac12\-3m=-6endmatrix ight.Leftrightarrowleft{eginmatrixm edfrac12\m=2endmatrix ight.Leftrightarrow m=2)

Vậy: m=2


Cắt nhau ở 1 điểm trên trục tung

(left{eginmatrixa-khác-a"\b=b"endmatrix ight.left{eginmatrix2-khác-2m+1\-m+1=-5endmatrix ight.left{eginmatrixm-khác-dfrac12\m=6endmatrix ight.)


Định m để:

a) hai tuyến phố thẳng (d): y=2x-1 +2m cùng (d"): y=-x-2m giảm nhau ở 1 điểm bao gồm hoành độ dương

b) hai đường thẳng (D1): mx+y=2m và (D2): (2m+1)x+my=​2m^2 + m -1 cắt nhau ở 1 điểm bên trên trục tung. Tìm điểm đó


a, A = b, 2, Cho hai tuyến phố thẳng (d1): y = (2m-5).x – m – 2 cùng (d2): y = - 3 – x. Kiếm tìm m để hai đường thẳng giảm nhau trên một điểm nằm trên trục tung.

Xem thêm: Giải Thích Ý Nghĩa Vụng Múa Chê Đất Lệch, Vụng Hát Chê Đình Tranh


PTHDGD: (left(2m-5 ight)x-m-2=-3-x)

2 đt cắt ở 1 điểm trên trục tung nên x=0

(Leftrightarrow-m-2=-3Leftrightarrow m=1)


Câu 2 (2,0 điểm): a) tra cứu m để những đường trực tiếp y = (2m-1)x – 3 và y=mx+m2- 4m giảm nhau tại một điểm vị trí trục tung.


để 2 đường thẳng y = (2m-1)x – 3 và y=mx+m^2- 4m giảm nhau trên một điểm nằm tại trục tung.2m-1( e)m(*) ; -3=m^2-4m(**)

từ(*)=>2m-m≠1m≠1

từ (**)

=> m^2-4m+3=0

(m-1)(m-3)=0m=1(loại) hoặc m=3(thỏa mãn)

vậy m=3 thì đường trực tiếp y = (2m-1)x – 3 và y=mx+m2- 4m cắt nhau tại một điểm nằm tại trục tung.

 


Phương trình hoành độ giao điểm của hai đường thẳng đang cho:

(left(2m-1 ight)x-3=mx+m^2-4m)

Do hai tuyến đường thẳng này cắt nhau tại một điểm bên trên trục tung cần giao điểm của chúng bao gồm hoành độ bằng 0

(Rightarrow m^2-4m=-3)

(Leftrightarrow m^2-4m+3=0)

Do (a+b+c=1+left(-4 ight)+3=0)

(Rightarrow m=1;m=dfracca=dfrac31=3)

Vậy (m=1;m=3) thì hai tuyến phố thẳng sẽ cho giảm nhau trên một điểm trên trục tung


1/.TÌm m để 2 con đường thẳng (y=2x-left(2m-1 ight))và (y=3x+5m-4)cắt nhau ở một điểm bên trên trục tung.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Giai Đoạn Trứng Phát Triển Thành Ấu Trùng Trong Mang Của Trai Mẹ

2/.TÌm m để 2 mặt đường thẳng y=5x+1-2m y=x-m-4 giảm nhau ở một điểm bên trên trục hoành.


1) hai tuyến đường thẳng giảm nhau tại một điểm trên trục tung khi (int^a e a^,_b=b^,Rightarrowint^2 e3_5m-4=-2m+1)

=> 7m=5 => m= 5/7

2) y=5x+1-2m : với y=0 =>5x +1-2m =0 => x =(2m-1)/5

y =x - m -4 : cùng với y =0 => x= m + 4

Để hai tuyến phố thẳng giảm nhau tại một điểm bên trên trục hoành thì:(int^1 e5_frac2m-15=m+4)

=> 2m-1=5m+20 => m=-7