H2SO4 KMNO4 C6H5CH3 = H2O MNSO4 K2SO4 C6H5COOH

     

Câu 187965: Cho 21 gam tất cả hổn hợp axetilen và toluen phản bội ứng với hỗn hợp KMnO4/H2SO4 loãng. Sau phản bội ứng nhận được 33,4 gam các thành phần hỗn hợp hai axit. Yếu tắc phần trăm trọng lượng của mỗi chất trong lếu hợp ban đầu là

A.

Bạn đang xem: H2so4 kmno4 c6h5ch3 = h2o mnso4 k2so4 c6h5cooh

%C2H2 = 45%; %C6H5CH3 = 55%.

B. %C2H2 = 60%; %C6H5CH3 = 40%.

C.

Xem thêm: Một Đoàn Tàu Có 4 Toa Đỗ Ở Sân Ga, Một Đoàn Tàu Có Bốn Toa Đỗ Ở Sân Ga

%C2H2 = 35%; %C6H5CH3 = 65%.

D.

Xem thêm: Công Dụng Và Cấu Tạo Công Tắc Điện Là Gì? Những Kiểu Công Tắc Điện Phổ Biến Tại Việt Nam

%C2H2 = 12,38%; %C6H5CH3 = 87,62%.


Phương trình chất hóa học của phản nghịch ứng:

5C2H2 + 8KMnO4 + 12H2SO4 → 5(COOH)2 + 4K2SO­4 + 8MnSO4 + 12H2O

5C6H5-CH3 + 6KMnO4 + 9H2SO4 → 5C6H5COOH + 3K2SO4 + 6MnSO4 + 14H2O


Giải bỏ ra tiết:

Gọi số mol C2H2 là x (mol); C6H5CH3 là y (mol)

Theo đề bài ta có: mhỗn phù hợp = 26x + 92y = 21 (1)

Phương trình hóa học của bội nghịch ứng:

5C2H2 + 8KMnO4 + 12H2SO4 → 5(COOH)2 + 4K2SO­4 + 8MnSO4 + 12H2O

x → x

5C6H5-CH3 + 6KMnO4 + 9H2SO4 → 5C6H5COOH + 3K2SO4 + 6MnSO4 + 14H2O

y → y

Từ PTHH ta có: maxit = 90x + 122y = 33,4 (2)

Giải (1) và (2) thu được: x = 0,1 và y = 0,2

⟹ mC2H2 = 0,1.26 = 2,6 (g) 

⟹ %mC2H2 = 2,6/21 = 12,38%; %mC6H5CH3 = 87,62%


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát