Viết chương trình tính a mũ n

     

Bài tập cơ bản này ta có thể có rất nhiều hướng xử lý khác nhau, như thực hiện vòng lặp for, sử dụng vòng lặp while, áp dụng hàm pow,

Đầu vào vẫn là vươn lên là nguyên x và trở thành nguyên n, yêu cầu của vấn đề là tính x^n

2. Lời giải

Để giải được bài tập tính P(x,n) = x^n các bạn phải có kiến thức về toán học tập cơ bản, có kỹ năng về lập trình sẵn C cơ phiên bản và cách sử dụng vòng lặp.

Bạn đang xem: Viết chương trình tính a mũ n

Các bước thực hiện bài toán như sau:

Bước 1: Phân tính việc P(x,n) = x^n ta thấy nó bao gồm dạng P(x,n) = x*x*x..*x trong những số ấy có n lần x.

Bước 2: sinh sản một trở thành int ketqua = 1 để diễn đạt giá trị kết quả.

Bước 3: Ta sẽ thực hiện vòng for với một vươn lên là int i = 1 , đk dừng khi nó bởi n và những lần i tăng thêm 1.

Xem thêm: Bài 23: Sấm Sét Đêm Giao Thừa, Lịch Sử Lớp 5 : Sấm Sét Đêm Giao Thừa

Bước 4: trong tầm lặp ta cho đổi mới ketqua những lần lặp sẽ tăng thêm x lần.

Chương trình giải bài tập P(x,n) = x^n như sau :

#include int main() { int x, n;// khai bao so nguyen x, n // nhap du lieu gan vao bien x printf("nhap x = "); scanf("%d",&x); // nhap du lieu gan vao bien n printf("nhap n = "); scanf("%d",&n); // khai bao ketqua int ketqua = 1; //vong lap for bat dau tu i = 1 và ket thuc lúc i = n, moi lan lap i tang len 1 for(int i = 1; i lấy ví dụ tôi nhập x = 5 với n = 3

Kết quả:

nhap x = 5nhap n = 3P(5,3) = 125

Bạn cũng hoàn toàn có thể giải bài bác tập tính P(x,n) = x^n bằng phương pháp đơn giản rộng là sử dụng hàm pow phía bên trong thư viện trong ngữ điệu lập trình C

Để sử dụng được hàm pow trong ngôn ngữ lập trình C đầu tiên bạn phải khai báo tủ sách toán học tập nếu không tồn tại thư viện này các bạn không thể sử dụng hàm pow được

Chương trình như sau:

#include //khai bao thu vien toan hoc#include int main() int x,n;// khai bao so nguyen x, n // nhap du lieu gan vao bien x printf("nhap x = "); scanf("%d",&x); // nhap du lieu gan vao bien n printf("nhap n = "); scanf("%d",&n); // khai bao ketqua int ketqua; // su dung mê mệt pow de tinh x^n va gan = ketqua ketqua = pow(x,n); //in ra man hinh printf("P(%d,%d) = %d",x,n, ketqua);Ví dụ tôi nhập x = 5 cùng n = 2

Kết quả

nhap x = 5nhap n = 2P(5,2) = 25
3. Tổng kết

Để triển khai giải bài xích tập tính P(x,n) = x^n bạn đọc cần phải có kiến thức cơ bản về ngữ điệu lập trình C, chúng ta cần nắm rõ cách nhập xuất căn bản và những cách áp dụng vòng lặp trong C, giải pháp khai báo thư viện toán học và áp dụng hàm pow trong C.

Xem thêm: Bác Nhớ Miền Nam Nỗi Nhớ Nhà Miền Nam Mong Bác Nỗi Mong Cha, Miền Nam Mong Bác Nỗi Mong Cha

Bài tập trên hoàn toàn có thể giải bằng các khác là thực hiện vòng lặp while.

Chương trình như sau:

#include int main() { int x, n;// khai bao so nguyen x, n // nhap du lieu gan vao bien x printf("nhap x = "); scanf("%d",&x); // nhap du lieu gan vao bien n printf("nhap n = "); scanf("%d",&n); // khai bao ketqua int ketqua = 1; int i = 1;//bat dau tu i = 1 while(i lấy một ví dụ tôi nhập x = 5 với n=10

Kết quả:

nhap x = 5nhap n = 10P(5,10) = 9765625

Facebook TwitterLinkedinint%20main()%20%20%20%20%20int%20x,%20n://%20khai%20bao%20so%20nguyen%20x,%20n%20%20%20%20//%20nhap%20du%20lieu%20gan%20vao%20bien%20x%20%20%20%20%20printf(nhap%20x%20=%20);%20%20%20%20scanf(%d,&x);%20%20%20%20//%20nhap%20du%20lieu%20gan%20vao%20bien%20n%20%20%20%20%20printf(nhap%20n%20=%20);%20%20%20%20scanf(%d,&n);%20%20%20%20%20//%20khai%20bao%20ketqua%20%20%20%20int%20ketqua%20=%201;%20%20%20%20//vong%20lap%20for%20bat%20dau%20tu%20i%20=%201%20và%20ket%20thuc%20khi%20i%20=%20n,%20moi%20lan%20lap%20i%20tang%20len%201%20%20%20%20for(int%20i%20=%201;%20i%20%20trong%20ngôn%20ngữ%20lập%20trình%20CĐể%20sử%20dụng%20được%20hàm%20pow%20trong%20ngôn%20ngữ%20lập%20trình%20C%20đầu%20tiên%20bạn%20cần%20phải%20khai%20báo%20thư%20viện%20toán%20học%20%20nếu%20không%20có%20thư%20viện%20này%20bạn%20không%20thể%20sử%20dụng%20hàm%20pow%20đượcChương%20trình%20như%20sau:pre%20class=EnlighterJSRAW%20data-enlighter-language=c#include%20%20int%20main()%20%20%20%20%20int%20x,n://%20khai%20bao%20so%20nguyen%20x,%20n%20%20%20%20//%20nhap%20du%20lieu%20gan%20vao%20bien%20x%20%20%20%20printf(nhap%20x%20=%20);%20%20%20%20scanf(%d,&x);%20%20%20%20//%20nhap%20du%20lieu%20gan%20vao%20bien%20n%20%20%20%20printf(nhap%20n%20=%20);%20%20%20%20scanf(%d,&n);%20%20%20%20//%20khai%20bao%20ketqua%20%20%20%20int%20ketqua;%20%20%20%20//%20su%20dung%20ham%20pow%20de%20tinh%20xn%20va%20gan%20=%20ketqua%20%20%20%20ketqua%20=%20pow(x,n);%20%20%20%20//in%20ra%20man%20hinh%20%20%20%20printf(P(%d,%d)%20=%20%d,x,n,%20ketqua);/preVí%20dụ%20tôi%20nhập%20x%20=%205%20và%20n%20=%202Kết%20quảtable%20style=border-collapse:%20collapse;%20width:%20100%;tbodytrtd%20style=width:%20100%;nhap%20x%20=%205nhap%20n%20=%202P(5,2)%20=%2025/td/tr/tbody/tableh13.%20Tổng%20kết/h1Để%20thực%20hiện%20giải%20bài%20tập%20tính%20P(x,n)%20=%20xn%20bạn%20đọc%20cần%20phải%20có%20kiến%20thức%20cơ%20bản%20về%20ngôn%20ngữ%20lập%20trình%20C,%20bạn%20cần%20nắm%20vững%20cách%20nhập%20xuất%20căn%20bản%20và%20các%20cách%20sử%20dụng%20vòng%20lặp%20trong%20C,%20cách%20khai%20báo%20thư%20viện%20toán%20học%20và%20sử%20dụng%20hàm%20pow%20trong%20C.Bài%20tập%20trên%20có%20thể%20giải%20bằng%20các%20khác%20là%20sử%20dụng%20vòng%20lặp%20while.Chương%20trình%20như%20sau:pre%20class=EnlighterJSRAW%20data-enlighter-language=c#include%20int%20main()%20%20%20%20%20int%20x,%20n://%20khai%20bao%20so%20nguyen%20x,%20n%20%20%20%20//%20nhap%20du%20lieu%20gan%20vao%20bien%20x%20%20%20%20%20printf(nhap%20x%20=%20);%20%20%20%20scanf(%d,&x);%20%20%20%20//%20nhap%20du%20lieu%20gan%20vao%20bien%20n%20%20%20%20%20printf(nhap%20n%20=%20);%20%20%20%20scanf(%d,&n);%20%20%20%20%20//%20khai%20bao%20ketqua%20%20%20%20int%20ketqua%20=%201;%20%20%20%20int%20i%20=%201://bat%20dau%20tu%20i%20=%201%20%20%20%20while(i%20Pinterest